Mã CK Trần Sàn TC Bên mua Khớp lệnh Bên bán Tổng
KL
Bình
quân
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
mua
NN
bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá KL +/-
Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
Đơn vị giá: 1000 VND - Đơn vị KL: 10 Cổ phiếu. Copyright © 2018 ACBS. Website: www.acbs.com.vn
Mã HĐ Đáo hạn
dd/MM/yy
Trần Sàn TC Bên mua Khớp lệnh Bên bán Tổng
KL
KL mở
(OI)
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
mua
NN
bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá KL +/-
#Cơ sở Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
Đơn vị giá: 1 - Đơn vị KL: 1. Copyright © 2018 ACBS. Website: www.acbs.com.vn