Mã CK Trần Sàn TC Bên mua Mã CK

Khớp lệnh
Bên bán

Tổng
KL

Tổng
GT

Bình
quân
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
mua

NN
bán

Room NN

Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá KL

+/-

Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
Đơn vị giá: 1000 VND - Đơn vị KL: 10 Cổ phiếu. Copyright © 2018 ACBS. Website: www.acbs.com.vn
Mã HĐ Đáo hạn
dd/MM/yy
Trần Sàn TC Bên mua Khớp lệnh Bên bán

Tổng
KL

Tổng
GT

KL mở
(OI)
Mở
cửa
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
mua
NN
bán
Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá KL

+/-

#Cơ sở Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
Đơn vị giá: 1 - Đơn vị KL: 1. Copyright © 2018 ACBS. Website: www.acbs.com.vn
Thỏa thuận HSX Thỏa thuận HNX Thỏa thuận UPCOM

Tổng khối lượng giao dịch thoả thuận: -

- Tổng giá trị giao dịch thoả thuận: -

Chào mua
Mã CK Giá KL Thời gian
Khớp lệnh
Mã CK Giá KL Giá trị Thời gian
Chào bán
Mã CK Giá KL Thời gian
Đơn vị giá: 1000 VND - Đơn vị KL: 1 Cổ phiếu. Copyright © 2018 ACBS. Website: www.acbs.com.vn