Mã CK Trần Sàn TC Bên mua Mã CK

Khớp lệnh
Bên bán

Tổng
KL

Tổng
GT

Bình
quân
Cao
nhất
Thấp
nhất
NN
mua

NN
bán

Room NN

Giá3 KL3 Giá2 KL2 Giá1 KL1 Giá KL

+/-

Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3
Đơn vị giá: 1000 VND - Đơn vị KL: 10 Cổ phiếu. Copyright © 2018 ACBS. Website: www.acbs.com.vn